.

Wielka Uliczna Zbiórka Darów XXIII Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbędzie się 29 listopada 2015r.
ZBIERAMY TYLKO DARY RZECZOWE , NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY !

Wielka Uliczna Zbiórka Darów 2015 w Lublinie
Kierowcy już od wczesnych godzin rannych będą parkować swoje samochody w pobliżu siedziby Polskiego Radia Lublin – na parkingu przy ulicy Białej (7:30-9:00)
Początek odprawy wolontariuszy i kierowców zaplanowany jest na godzinę 8:45.
Od godziny 10:00 w 75 punktach naszego miasta dyżurować będą wolontariusze, czekający na Państwa przy oznakowanych żółtym słoneczkiem samochodach.
Koncert lubelskich artystów dedykowany Wolontariuszom-i-Darczyńcom zaplanowano w Studiu Muzycznym Radia Lublin –stacjonarnym punkcie Radia Lublin i Telewizji Lublin, przy ul. Obrońców Pokoju 2. Rozpoczynamy o 13:00. Każdy z mieszkańców Lublina, kto tego dnia przyniesie dar dla Dzieci będzie naszym gościem. Koncert potrwa do godziny 17:00
Zbiórka Uliczna potrwa do godziny 15:00. Potem w stronę Głównego Magazynu Akcji ruszy konwój samochodów. Przyjęciem i rozmieszczeniem darów nadzorować będzie kierownik magazynu – pani Iwona Łysakowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie przy pomocy wolontariuszy Akcji.
Zbiórka w Radio Lublin potrwa całą dobę.
Za każdy dar serca rozdawać będziemy żółte słoneczka – symbol Akcji.
Wolontariusze zbierający dary posiadać będą aktualne akcyjne identyfikatory, a towarzyszące im Dzieci i Młodzież plakietki „ Przyjaciel Akcji 2015”.
Zbiórka darów:
- Plac Litewski godzina - 10:00 – 14:00 - pokaz Służb Mundurowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Legia Akademicka)
- do samochodów ustawionych w całym mieście – oznakowanych „akcyjnym słoneczkiem” – zbierają wolontariusze z identyfikatorem – 10:00 – 15:00
- Gutek – zabytkowy autobus - zbierają wolontariusze z identyfikatorem
- Trolejbus Ziutek – mobilny punkt zbiórki darów – według rozkładu jazdy
- Dar Serca za Dar Serca - koncert w Dużym Studio Muzycznym Radia Lublin – 13:00 – 17:00

DOBRA TRADYCJA i UPOWSZECHNIANIE IDEI AKCJI NASZYM OBOWIĄZKIEM
46. Sztaby  Akcji  mają  obowiązek  promowania  i  szerokiego  upowszechniania  Akcji  na  swoim terenie; szczególnie dotyczy to Sztabów o szerokim zasięgu działania (np. powoływanych przy mediach).
47. Każdy ofiarodawca otrzymuje „słoneczko” – symbol Akcji.
48. Zgodnie  z  tradycją,  Organizatorzy  Akcji  mają  prawo  publikowania  w  środkach  masowego przekazu podziękowań dla osób fizycznych i osób prawnych przekazujących dary, bez konieczności  wcześniejszego  uzyskania  pisemnej zgody darczyńcy  lub ofiarodawcy,  z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
49. Imprezy   kulturalne   i   sportowe,  organizowane   w   ramach   Akcji    muszą   mieć   charakter charytatywny;  artyści  czy sportowcy traktują  swoje występy jako dar dla Dzieci, a publiczność przynosi  dary  rzeczowe  jako  rodzaj biletu  wstępu (słodycze, zabawki, etc.).  Powyższa  forma obowiązuje   we   wszystkich  sytuacjach  pozyskiwania  darów   na  rzecz  Akcji,  także podczas akcyjnych  aukcji  za  dary  rzeczowe.  Obowiązują  zasady: „NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY”, „DAR SERCA ZA DAR SERCA”.
50. Wolontariusz   powinien  swoim  wyglądem  i  zachowaniem  godnie  reprezentować  Akcję, zachowując najwyższy szacunek i życzliwość zarówno dla ofiarodawców jak i obdarowywanych.
51. Terenowe  Sztaby  Akcji  powinny  utrzymywać  stały  kontakt  z  lokalnymi mediami(patrz p. 9 Regulaminu).
52. Pisemne podziękowania dla Ofiarodawców mogą zostać przesłane wyłącznie na adres Terenowego  Sztabu  Akcji,  po  otrzymaniu  stosownej  listy  (wyłącznie  pocztą  e-mail  na  adres biuro@pdpz.pl)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
53. Funkcjonowanie Terenowych Sztabów Akcji, organizowanie zbiórek i rozdział zebranych darów podlegają powszechnie obowiązującemu prawu.
54. Za  zgodny  z   prawem   przebieg  całości  Akcji   odpowiedzialny  jest   Główny  Społeczny Komitet  Organizacyjny  Akcji, Pełnomocnicy oraz  powołane  Terenowe  Sztaby  Akcji, działających  w  imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji.
55. Niezależnie od  aktu rejestracji MAC na  prowadzenie zbiórek, lokalne  Sztaby  Akcji  obowiązane są  do uzgadniania szczegółów organizacyjnych  zbiórek  z  właściwymi  terenowo organami (Wydziały Spraw Społecznych, Policja, Straż Miejska, dyrekcja  szkoły  czy  instytucji). Pomocny w tym względzie jest właściwie wypełniony p. 7 Zgłoszenia.
56. Wszystkie  Sztaby  sporządzają  i  przesyłają  do  Biura  Organizacyjnego Akcji  w  Lublinie  własne dokumentacje przeprowadzonych zbiórek niezwłocznie po ich zakończeniu  i   przekazaniu  darów (druki Protokół po zbiórce oraz Przekazówka  dostępne do wydruku  na  internetowej  stronie Akcji).
57. Przyjęcie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  końcowego   z  przebiegu  Akcji  leży  w  kompetencji Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji.
58. Dbałość  o  prawidłowe  dokumentowanie  działań  akcyjnych jest obowiązkiem osób pełniących funkcję Szefów Terenowych Sztabów Akcji.

Podziękowania »

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Biuro Organizacyjne Akcji swoją pracą, troską i czasem, dzisiaj szczególne podziękowania dedykujemy Pani Annie Bieganowskiej, Pani Ewie Głowackiej-Żuk, Pani Marcie Matwiejczuk-Żydek, Panu Łukaszowi Głaczkowskiemu oraz księdzu Bogdanowi Zagórskiemu

Za pomoc organizacyjną podziękowania kierujemy do Pani Wandy Garbackiej – Prezesa Zarządu UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Lublinie, Pana Waldemara Dziedzica z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Pana Roberta Gogoli – rzecznika prasowego lubelskiej Straży Miejskiej

Przyjaciołom Akcji z firmy Dalimex Sp. z o.o. - Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gąsławskiemu za przekazanie materiałów papierniczych do Biura Organizacyjnego Akcji.

Panu Michałowi Żydkowi, dyrektorowi Szkół Policealnych PERSPEKTYWA w Lublinie, dziękujemy za przekazanie holderów na Akcyjne identyfikatory
Pani Iwonnie SzołnoDyrektor Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie dziękujemy za wierność Akcji, pomoc logistyczną i udostępnienie powierzchni magazynowej dla potrzeb Akcji

Za wsparcie i pomoc organizacyjną dziękujemy:
Pani Weronice Ławniczak z Biura Marketingu TVP S.A.
Pani Elizie Wójtowicz z firmy Expressbus s.c. w Lublinie
Pani Mirosławie Stachyrze z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego COMPETO w Lublinie

Firmie P.P.U.H Export-Import SAMPAK – Pani Genowefie Wójtowicz za przekazanie na rzecz Akcji opakowań i naczyń jednorazowych oraz Panu Radosławowi Bajusowi za ich dostarczenie do Biura Organizacyjnego Akcji

Podziękowania kierujemy do Agencji Reklamowej PM BROS – do Pana Marka Lisa, Pawła Stachala i Rafała Wieliczko za druk Słoneczek dla Darczyńców Akcji